Монголбанк

Хүлээгдэж буй ажлын байр

Газар/алба Дуусах хугацаа Ажлын байр Тайлбар

Зарлагдаж дууссан ажлын байр

Газар/алба Дуусах хугацаа Ажлын байр Тайлбар
Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газар 2018-05-16 Нөөцийн удирдлага санхүүгийн зах зээлийн газрын Санхүүгийн зах зээлийн хэлтэс Эдийн засагч
Санхүүгийн мэдээллийн алба 2020-02-21 шинжээч
Тамгын газар 2018-05-16 Нийгмийн ажилтан Нийгмийн ажилтан
Мэдээллийн технологийн газар 2020-07-24 Програм хангамжийн чанарын инженер Програм хангамжийн чанарын инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.
Төлбөр тооцооны газар 2019-07-16 Системийн зохицуулагч
Санхүүгийн мэдээллийн алба 2020-02-21 мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
Мөнгөн тэмдэгтийн газар 2020-04-07 эдийн засагч, инженер, мөнгө хураагч, тоологч эдийн засагч, инженер, мөнгө хураагч, тоологчийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.
Мэдээллийн технологийн газар 2020-12-31 Програм хангамжийн чанарын инженер Програм хангамжийн чанарын инженер ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна
Мэдээллийн технологийн газар 2020-12-31 Програм зохиогч Програм зохиогчийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна
Тамгын газар 2020-12-25 АА оператор Монголбанкны Тамгын газрын Аюулгүйн албанд операторын ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна
Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэн 2018-03-20 Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэнгийн захирал Монголбанкны дэргэд Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэн байгуулах ажил зохион байгуулагдаж байна.
Мэдээллийн технологийн газар 2019-03-29 Мэдээллийн технологийн нууцлалын мэргэжилтэн Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн
Мэдээллийн технологийн газар 2019-03-29 Системийн инженер Системийн инженер
Мэдээллийн технологийн газар 2019-09-30 Мэдээллийн технологийн нууцлалын мэргэжилтэн
Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэн 2019-04-12 судлаач, эдийн засагч судлаач, эдийн засагч-2
Төлбөр тооцооны газар 2019-06-21 Үндэсний цахим гүйлгээний төв
Мэдээллийн технологийн газар 2020-01-20 програм хөгжүүлэгч, системийн инженер, аюулгүй байдлын мэргэжилтэн
Мэдээллийн технологийн газар 2020-10-20 Мэдээллийн технологийн нууцлалын мэргэжилтэн Мэдээллийн технологийн нууцлалын мэргэжилтэн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.
Мэдээллийн технологийн газар 2020-10-20 Програм хангамжийн чанарын инженер Програм хангамжийн чанарын инженер ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.
Тамгын газар 2020-12-31 Цахилгаанчин Монголбанкны Тамгын газрын Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтэст цахилгаанчны ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна.
Тамгын газар 2021-09-10 Мужаан Монголбанкны Тамгын газрын Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтэст мужааны ажлын байранд ажилчин шалгаруулж авна.
Мэдээллийн технологийн газар 2019-01-10 Мэдээллийн технологийн нууцлалын мэргэжилтэн Мэдээллийн технологийн нууцлалын мэргэжилтэн
Мэдээллийн технологийн газар 2019-09-20 Системийн инженер
Мэдээллийн технологийн газар 2018-05-28 Мэдээллийн аюулгүй байдлын албаны дарга
Тамгын газар 2020-04-30 эрүүл ахуйч, эмч эрүүл ахуйч, эмчийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.
Тамгын газар 2020-12-31 Ахлах инженер Монголбанкны Тамгын газрын Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтэст ахлах инженерийн ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна.
Тамгын газар 2020-04-30 бэлтгэгч Бэлтгэгчийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.
Мэдээллийн технологийн газар 2020-05-11 Програм хангамжийн чанарын инженер Програм хангамжийн чанарын инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна
Төлбөр тооцооны газар 2020-05-08 Төлбөр тооцооны газар Сүлжээний инженер Өгөгдлийн сангийн зохицуулагч
Дотоод аудитын газар 2020-05-22 мэдээллийн технологийн аудитор Дотоод аудитын газарт ажилтан шалгаруулж авна.
Тамгын газар 2021-09-10 Слесарь Монголбанкны Тамгын газрын Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтэст слесарийн ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна.
Дотоод аудитын газар 2021-01-20 Хянан шалгагч Дотоод аудитын газарт хянан шалгагчийн ажлын байранд Мэдээллийн технологийн аудитор шалгаруулж авна
Төлбөр тооцооны газар 2021-09-10 Өгөгдлийн сангийн зохицуулагч Монголбанкны Төлбөр тооцооны газрын Үндэсний цахим гүйлгээний төвд өгөгдлийн сангийн зохицуулагч, системийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн тус тус сонгон шалгаруулж авна.
Төлбөр тооцооны газар 2021-09-10 Системийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн Монголбанкны Төлбөр тооцооны газрын Үндэсний цахим гүйлгээний төвд өгөгдлийн сангийн зохицуулагч, системийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн тус тус сонгон шалгаруулж авна.
Удирдлага, төлөвлөлтийн газар 2021-10-15 Мэргэжилтэн Монголбанкны Удирдлага, төлөвлөлтийн газрын Ёслолын албанд ёслолын мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна.
Мөнгөний бодлогын газар 2018-05-29 Эдийн засагч 3 ажилтан шалгаруулж авна.
Мэдээллийн технологийн газар 2018-06-15 Програм зохиогч
Тамгын газар 2018-06-22 Камер, дохиоллын сүлжээний мэргэжилтэн
Төлбөр тооцооны газар 2019-02-18 Програм хангамжийн инженер ҮЦГТ
Төлбөр тооцооны газар 2019-02-18 Өгөгдлийн сангийн зохицуулагч ҮЦГТ
Төлбөр тооцооны газар 2019-09-04 Системийн зохицуулагч Төлбөр тооцооны газрын Бодлого зохицуулалт, үйл ажиллагааны хэлтэс
Тамгын газар 2021-02-17 Цахилгаан холбооны инженер Монголбанкны Тамгын газрын Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтэст цахилгаан холбооны инженер ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна.
Тамгын газар 2020-12-31 Сантехникийн инженер Монголбанкны Тамгын газрын Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтэст сантехникийн инженерийн ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна.
Тамгын газар 2021-01-26 Гүйцэтгэлийн мэргэжилтэн Монголбанкны Тамгын газрын Хүний нөөцийн хэлтэст гүйцэтгэлийн мэргэжилтэн шалгаруулж авна.
Тамгын газар 2021-01-26 Бичиг хэргийн ажилтан Монголбанкны Тамгын газрын Хүний нөөцийн хэлтэст бичиг хэргийн ажилтан сонгон шалгаруулж авна.
Тамгын газар 2021-01-26 Архивын ажилтан Монголбанкны Тамгын газрын Хүний нөөцийн хэлтэст архивын ажилтан сонгон шалгаруулж авна.
Мэдээллийн технологийн газар 2019-02-10 судлаач
Мэдээллийн технологийн газар 2018-06-15 Өгөгдлийн сангийн зохицуулагч
Төлбөр тооцооны газар 2018-09-21 Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн
Мэдээллийн технологийн газар 2019-02-10 програм зохиогч
Төлбөр тооцооны газар 2019-03-29 Өгөгдлийн сангийн зохицуулагч
Мэдээллийн технологийн газар 2019-06-20 Мэдээллийн технологийн нууцлалын мэргэжилтэн нууцлалын мэргэжилтэн
Төлбөр тооцооны газар 2019-10-25 Мэргэжилтэн
Мэдээллийн технологийн газар 2020-01-20 Системийн инженер, програм хөгжүүлэгч, аюулгүй байдлын мэргэжилтэн
Дотоод аудитын газар 2020-05-22 мэдээллийн технологийн аудитор Дотоод аудитын газарт ажилтан шалгаруулж авна.
Төлбөр тооцооны газар 2020-06-15 системийн зохицуулагч, сүлжээний инженер Төлбөр тооцооны газарт ажилтан шалгаруулж авна.
Тамгын газар 2021-01-26 Худалдан авалтын мэргэжилтэн Монголбанкны Тамгын газрын Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтэст худалдан авалтын мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна.
Удирдлага, төлөвлөлтийн газар 2021-09-20 Мэдээллийн технологийн нууцлалын мэргэжилтэн Монголбанкны Удирдлага, төлөвлөлтийн газрын Аюулгүй байдлын албанд Мэдээллийн технологийн нууцлалын мэргэжилтэн шалгаруулж авна.
Мэдээллийн технологийн газар 2021-10-18 Програм хангамжийн чанарын инженер Програм хангамжийн чанарын инженер ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна
Тамгын газар 2021-11-11 Автоматик инженер Монголбанкны Тамгын газрын Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтэст автоматикийн инженер сонгон шалгаруулж авна.